Klik hier om een tekst te typen.

Privacybeleid B-Fishing                                          

 

Over ons privacybeleid

B-Fishing - en aan haar gelieerde ondernemingen – geeft (geven) veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u verwerken. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid heeft betrekking op alle persoonsgegevens die B-Fishing verzamelt tijdens uw interacties met B-Fishing, zoals, maar niet beperkt tot, wanneer u onze website bezoekt en producten aanschaft. Dit is inclusief alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonsgegevens.

B-Fishinghoudt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij alle persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/08/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 

Dit privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken, doeleinden en grondslag

Algemeen doel van de verwerking en grondslag

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.

Er is geen wettelijke verplichting om uw gegevens aan ons te verstrekken. U kunt echter geen gebruik maken van de diensten van B-Fishing als u ons uw persoonsgegevens niet ter beschikking stelt. Het verstrekken van uw gegevens is geheel vrijwillig, maar noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst. Als u uw gegevens niet verstrekt, zult u geen juridische nadelen ondervinden, maar zult u niet kunnen genieten van de dienstverlening van B-Fishing.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dienstverlening

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Wij hebben de volgende gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst en de facturering:

 • Voorletters en achternaam
 • Adres gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankrekening nummer

Uw persoonsgegevens gebruiken wij om producten bij u af te (doen) leveren, uw betaling af te handelen, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om uw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

Nieuwsbrief

Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.

Dit betekent dat wij alleen met uw toestemming commerciële nieuwsbrieven over nieuws en acties op het gebied van verwarming(en) sturen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden steeds onderaan de nieuwsbrief.

.Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzamelt. Dit betekent dat wij u gegevens bewaren zolang u klant van ons bent. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw gegevens verwijderen met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen die wij moeten naleven voor de gegevens die wij verzamelen.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij waarborgen uw privacy. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo schakelen we derde partijen in om uw bestelling te verwerken en bezorgen. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze derden hebben wij verwerkers-overeenkomsten afgesloten.

Voorts kunnen wij informatie indien nodig en met inachtneming van de AVG delen met externe adviseurs. Deze perso(o)n(en) betracht(en) vanuit zijn (hun) functie geheimhouding en anders wordt een geheimhoudingsbeding overeengekomen.

Hieronder leest u op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

 Jouwweb

Onze webwinkels zijns ontwikkeld met software van BCH en jouwweb. Voor onze webhosting hebben we gekozen voor BCH. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partijen  gedeeld. Beiden hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Beiden zijn op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Beiden behouden zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Beiden houden  rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

 Webhosting

BCH

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van BCH. BCH verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. BCH heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. BCH is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Mijn webhost

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijn webhost. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijn webhost heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 Payment processors

Mollie Payments

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie Payments. Mollie Payments verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie Payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie Payments behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie Payments dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

Mollie Paymentsbewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven.

In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met

WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Verzenden en logistiek

GLS

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, stelt GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres na legitimatie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),  paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Voor een snelle afhandeling vragen wij u om uw verzoeken om de uitoefening van uw rechten rechtstreeks te sturen naar: jo@wolfs.nl.

Voor de volledigheid zij opgemerkt dat hierna te melden rechten niet onbeperkt zijn. Zo dient B-Fishing bijvoorbeeld de wettelijke bewaartermijnen in acht te nemen.

Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Klachten

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Voorts heeft u op basis van de AVG de volgende rechten om een eerlijke verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen, die we hierna toelichten:

 • het recht op informatie over de verwerkingen;
 • het recht op inzage in uw gegevens;
 • het recht op correctie of aanvulling van de gegevens als deze niet kloppen (rectificatierecht);
 • het recht op verwijdering van de gegevens en het ‘recht om (online) vergeten te worden’;
 • het recht op beperking van de gegevensverwerking;
 • het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);
 • het recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking;
 • het recht om niet onderwerpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming; en
 • het recht op herroeping van toestemming, indien van toepassing;

Informatie - en inzagerecht

U heeft het recht om uitsluitsel te krijgen of wij persoonsgegevens van uw verwerken en zo ja, de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien overeenkomstig de principes van artikel 15 AVG.

 Rectificatierecht

U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen bij onjuistheden of aanvullen bij onvolledigheden conform artikel 16 AVG.

Recht op vergetelheid:

Indien u dit wenst, zullen wij uw gegevens verwijderen volgens de principes van artikel 17 AVG, voor zover dit kan in verband met andere wettelijke voorschriften, zoals de wettelijke bewaarplicht.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken met inachtneming van artikel 18 AVG.

Recht op overdraagbaarheid

Wanneer wij gegevens van u digitaal hebben ontvangen op basis van uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verkrijgen en aan een andere verantwoordelijke partij over te dragen conform artikel 20 AVG. Dit heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens  Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Recht op herroeping van toestemming

Als u toestemming hebt gegeven voor bepaalde soorten verwerkingsactiviteiten, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken met toekomstig effect. Een dergelijke herroeping heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de herroeping van uw toestemming of voor zover de verwerking op een andere wettelijke basis kan worden gerechtvaardigd.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking, zoals deels hiervoor benoemd in relatie tot verstrekking van gegevens aan derden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Overige

B-Fishing gebruikt cookies op haar site's Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoek aan onze site worden opgeslagen op uw apparatuur (computer, telefoon of tablet).

B-Fishing gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze worden gebruikt om de website goed te laten werken, te kunnen optimaliseren en om uw voorkeursinstellingen te onthouden.

Daarnaast plaatsen we analytische cookies om uw bezoek aan onze website te analyseren, zodat we het gebruikersgemak kunnen verbeteren. Ook worden deze cookies gebruikt om mogelijke technische problemen op de websites op te lossen. Wij analyseren bijvoorbeeld het aantal bezoekers dat onze site bezoekt, de tijdsduur van de bezoeken, de volgorde van de bezochte pagina’s en of de pagina’s van een website moeten worden aangepast.

Ook plaatsen we tracking cookies die uw surfgedrag bijhouden op onze site teneinde u op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden, indien en voor zover u vooraf toestemming heeft gegeven hiervoor.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en – indien nodig -  toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

 • B-Fishing
 • Kaalheidersteenweg 262
 • 6467 AH  Kerkrade
 • Nederland
 • T +31 (0) 45 4100132
 • E: info@b-fishing.nl